სსიპ – თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის

სახელმწიფო კონსერვატორია

2018-19 სასწავლო წლის

აკადემიური კალენდარი

საბაკალავრო, სამაგისტრო, სადოქტორო პროგრამები

 

 

შემოდგომის  სემესტრი


•    ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაცია: 2018 წლის 03 - 11 სექტემბერი;

•    სალექციო მეცადინეობები: 2018 წლის 17 სექტემბერი - 29 დეკემბერი;

•    ინდივიდუალური მეცადინეობები:

        2018 წლის 17 სექტემბერი - 2019 წლის 09 იანვარი (16 კვირიანი დისციპლინებისთვის);

        2018 წლის 17 სექტემბერი - 2019 წლის 18 იანვარი (17 კვირიანი დისციპლინებისთვის);

•    საგამოცდო პერიოდი: 2019 წლის 03 იანვარი - 31 იანვარი;

•    არდადეგები: 2019 წლის 01 თებერვალი - 10 თებერვალი.

 


გაზაფხულის  სემესტრი


•    ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაცია: 2019 წლის 04 – 08 თებერვალი;

•    სალექციო მეცადინეობები: 2019 წლის 11 თებერვალი - 25 მაისი;

•    ინდივიდუალური მეცადინეობები:

         11 თებერვალი - 01 ივნისი (16 კვირიანი დისციპლინებისთვის);

         11 თებერვალი - 09 ივნისი (17 კვირიანი დისციპლინებისთვის);

•    საგამოცდო პერიოდი  - 2019 წლის 27 მაისი - 06 ივლისი.

•    არდადეგები - 2019 წლის 07 ივლისი -  4 სექტემბერი

 

 

მიმაგრებული ფაილი - აკადემიური კალენდარი

 

 

 

 

2018-19 სასწავლო წლის

აკადემიური კალენდარი

 

                                        სამაგისტრო პროგრამა - მუსიკის ტექნოლოგია

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი საგანმანათლებლო პროგრამა

 

 

შემოდგომის  სემესტრი


•    ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაცია: 2018 წლის 11 - 12 ოქტომბერი;

•    სალექციო მეცადინეობები: 2018 წლის 15 ოქტომბერი - 2019 წლის 2 თებერვალი;

•    საგამოცდო პერიოდი: 2019 წლის 04 თებერვალი - 14 თებერვალი;

 


გაზაფხულის  სემესტრი


•    ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაცია: 2019 წლის 15 – 16 თებერვალი;

•    სალექციო მეცადინეობები - 2019 წლის 18 თებერვალი - 1 ივნისი.

•    საგამოცდო პერიოდი  - 2019 წლის 3 - 18 ივნისი.


 

მიმაგრებული ფაილი - აკადემიური კალენდარი