აბიტურიენტმა რეგისტრაციისას უნდა შემოიტანოს შემდეგი საბუთები:

 

1. შემოქმედებით ტურებზე რეგისტრაციის ფორმა (იხ. ფორმა);

ფორმის  შესავსებად  ისარგებლეთ  პროგრამების, სპეციალობების ნუსხით 

2. პირადობის მოწმობის/პასპორტის ასლი;

3. ერთი  ფოტოსურათი ელექტრონული სახით (3X4, JPG).

4. გამოცდების საფასურის (50 ლარი) გადახდის დამადასტურებელი
    საბანკო ქვითარის
ასლი.

შენიშვნა: დოკუმენტებში აღმოჩენილი ხარვეზების შემთხვევაში გეცნობებათ წერილობით, ხარვეზის გამოსასწორებლად გექნებათ 24 სთ.

 

რეგისტრაციისას გასათვალისწინებელი რჩევები!

●    დოკუმენტების გამოგზავნისას წერილში მითითებული უნდა იყოს
      აბიტურიენტის  სახელი და გვარი, სპეციალობა და ინსტრუმენტი;
●    დოკუმენტები უნდა გამოიგზავნოს დასკანირებული სახით;
●    ყველა დოკუმენტი უნდა აიტვირთოს ერთ წერილში;
●    თითოეული ფაილი დასათაურდეს ქვემოთ მოყვანილი პრინციპის
      შესაბამისად.

 

ფაილის დასათაურების პრინციპი:
სახელი, გვარი, დოკუმენტის სახელი (ფორმა / პირადობა / ფოტო / ქვითარი)
მაგალითად:

სახელი, გვარი - ფორმა

სახელი, გვარი - პირადობა
სახელი, გვარი - ფოტო

სახელი, გვარი - ქვითარი


 

 

 

 

 

 

კონტაქტი:

სასწავლო დეპარტამენტი

ტელ: (+995 32) 2 98 70 27,

email: study@tsc.edu.ge

მისამართი: 0108, თბილისი,

გრიბოედოვის ქ. 8-10