საბაკალავრო პროგრამებზე ჩაბარების მსურველებმა რეგისტრაციისას უნდა შემოიტანონ შემდეგი საბუთები:  • განცხადება რექტორის სახელზე (ფორმა ივსება ადგილზე);

  • სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის (ატესტატი) დედანი;

  • 6 ფოტოსურათი (ზომით 3X4-ზე);

  • გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული საგამოცდო–საიდენტიფიკაციო ბარათი (დედანი და ასლი);

  • საქართველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის დედანი და ასლი;

  • გამოცდების საფასურის (30 ლარი) გადახდის დამადასტურებელი საბანკო ქვითარი.

 

საბანკო რეკვიზიტები