შიდა მობილობის  მსურველი სტუდენტის მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტები:

 

საბუთების ნუსხა:
1. შიდა მობილობის გასავლელად რეგისტრაციის ფორმა (იხ. ფორმა);
      ფორმის  შესავსებად  ისარგებლეთ  სპეციალობების  ნუსხით.
2. პირადობის მოწმობის/პასპორტის ასლი;
3. შესაბამისი ფაკულტეტის დეკანის მიერ გაცემული სასწავლო ბარათი/ ნიშნების ფურცელი (სემესტრების მიხედვით);
4. მობილობის პროცედურის განხორციელების საფასურის (50 ლარი) გადახდის დამადასტურებელი საბანკო ქვითრის ასლი.

 

რეგისტრაციისას გასათვალისწინებელი რჩევები !

·         დოკუმენტების გამოგზავნისას წერილში მითითებული უნდა იყოს აპლიკანტის  სახელი და გვარი, სპეციალობა და ინსტრუმენტი;
·         დოკუმენტები უნდა გამოიგზავნოს დასკანირებული სახით (study@tsc.edu.ge); 
·         დოკუმენტები უნდა გამოიგზავნოს კონსერვატორიის ელ.ფოსტიდან (სახელი.გვარი@tsc.edu.ge);
·         ყველა დოკუმენტი უნდა აიტვირთოს ერთ  წერილში.  


 

 

კონტაქტი:

სასწავლო დეპარტამენტი

ტელ: (+995 32) 2 98 70 27,

email: study@tsc.edu.ge

მისამართი: 0108, თბილისი,

გრიბოედოვის ქ. 8-10